Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  Ostrzeszów,   63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: GKM 78/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie Justyna Górecka-Baraniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-04-2023 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, pokój 105,  odbędzie się druga licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest Bystry Sebastian  położonego przy  Wojska Polskiego 41, 63-507 Kobyla Góra , dla którego  SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , OSTRZESZÓW,  63-500 Ostrzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00046755/3.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest na działce o numerze 690/4 w północno - wschodniej części obrębu Kobyla Góra w odległości około 40 metrów od drogi relacji Kobyla Góra - Ostrzeszów. Wjazd na działkę 690/4 poprzez działki 690/3 i 690/5. Brak ustanowionej służebności dojazdu. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą z podjazdem utwardzonym. Działka 690/4 zabudowana budynkiem usługowo - produkcyjnym wybudowanym w latach od 2000roku, oddany do użytku w 2005roku. Budynek wolnostojący parterowy z częścią dwukondygnacyjną. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. Ściany nadziemia murowane otynkowane z pustaków i cegły. Stolarka okienna pcv. Dach dwuspadowy kryty blachą. Stolarka drzwiowa drewniana, bramy stalowe. Elewacja tynk gładki. Posadzki gres oraz cementowe. Powierzchnia użytkowa 448,70m2. Powierzchnia zabudowy 449,50m2. Kubatura 2022m3. Skład pomieszczeń: hale produkcyjne, magazyn, szatnie, hol, sanitariaty, na poddaszu biuro i jadalnia. Od tyłu budynku dobudowana kotłownia.

Suma oszacowania wynosi 632 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 421 333,33 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Zamkowa 9a, Ostrzeszów, 63-500  Ostrzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

                                                                                                                                            Komornik Sądowy

                                                                                                                                            Justyna Górecka-Baraniak

  

 

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html