Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: GKM 12/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie Justyna Górecka-Baraniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-03-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, pokój 205,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Kwaśny Michał  położonej przy  ,Parzynów,  63-507 Kobyla Góra , dla której  SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , OSTRZESZÓW,  63-500 Ostrzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00010236/8.
Opis nieruchomości:
Działka 124/4 zlokalizowana jest we wschodniej części Parzynowa. Działka jest użytkowana rolniczo – łąka. Działka zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych. W południowej części działki zadrzewienia śródpolne. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu o szerokości około 31metrów. Powierzchnia około 70m2. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnej z dróg.

Suma oszacowania wynosi 7 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 475,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Zamkowa 9a, Ostrzeszów, 63-500  Ostrzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

                                                                                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                   Justyna Górecka-Baraniak

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html