Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  Ostrzeszów,   63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 30/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

                                                                                         

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie na podstawie przepisu art. art. 986 4§3  w zw. z art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 26-09-2023r. o godz. 12:00 na portalu  https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja: 

nieruchomości  położonej w miejscowości 63-520 Skrzynki 69a gmina Grabów nad Prosną, dla której  Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie w IV Wydział Ksiąg Wieczystych ( adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 9a) prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00043181/7 .  

Opis nieruchomości:      
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkiem mieszkalnym, zlokalizowana na działce nr 991/2 o powierzchni 0,0599 ha położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkalnej, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Budynek mieszkalny z 1970r, zmodernizowany i przebudowany w 2010r.  Budynek dobudowany do budynku na działce sąsiedniej. Fundamenty murowane. Ściany murowane ocieplone, od frontu licowane cegła klinkierową, w pozostałej części zaciągnięty klejem. Stolarka okienna pcv ze szprosami oraz luksfery. Strop drewniany. Dach dwuspadowy kryty blacho dachówką. Instalacja wodna, energetyczna, kanalizacyjna, grzewcza. Media odłączone. Brak pieca centralnego ogrzewania oraz grzejników.  Powierzchnia całkowita 90,85m2 . Skład pomieszczeń:
- parter: pokój przechodni, kuchnia, łazienka (stan surowy), korytarz ze schodami
- poddasze: salon, holl, łazienkaPrzetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 03-10-2023r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi  140 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   odpowiednio: 105 000 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000 zł.
                         

 Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP S.A. 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029 najpóźniej  2 dni  robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Zgodnie z art. 986[5] § 2 kpc wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

     Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                           Justyna Górecka-Baraniak

 

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html