Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  Ostrzeszów,   63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 21/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie Justyna Górecka-Baraniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-11-2022 o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, pokój 205,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Kryszak Tomasz  położonej przy  /2,Giżyce,  63-520 Grabów nad Prosną , dla której  SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , OSTRZESZÓW,  63-500 Ostrzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00032768/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej nr 279/1 o łącznej powierzchni 0,5748ha., położonej w północnej części obrębu miejscowości Giżyce w otoczeniu terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów rolnych. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Działka w środkowo wschodniej części zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym i stodołą. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne.

Suma oszacowania wynosi 88 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 525,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Zamkowa 9a, Ostrzeszów, 63-500  Ostrzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

                                                                                                                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                                    Justyna Górecka-Baraniak

 

 

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html